HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG CEMS 2000 FPI

FPI CEMS cung cấp giải pháp phân tích khí ứng dụng, được tích hợp với Hệ thống quan trắc khí thải tự động, Hệ thống con giám sát TPF, Hệ thống con giám sát khí (chất gây ô nhiễm), Hệ thống con thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm tất cả các chỉ số và thông số để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Các hệ thống như vậy được lắp đặt rộng rãi trong nồi hơi công nghiệp, bộ chỉ thị và các nguồn phát thải khác với dữ liệu thời gian thực được tải lên chính quyền địa phương.