Hệ thống quan trắc khí thải tự động Wayeal CEMS1000

Hệ thống quan trắc khí thải tự động model Wayeal CEMS1000 là hệ thống có thể giám sát đầy đủ các thông số theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Các thông số quan trắc khí thải tự động các cơ bản: O2, NOx, O2, bụi, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và các thông số khác như HCl, HF, CO, CO2 có thể mở rộng cho các trường hợp cụ thể,tùy theo lĩnh vực của từng ngành sản xuất.