HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI CEMS-2000D (SO2, NOx, CO) – FPi

Hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS-2000D là một hệ thống chiết pha loãng tự động có tỷ lệ pha loãng từ 20:1 đến hơn 400:1, được thiết kế để giám sát SO2, NOx, H2O, O2, và các thông số khí tượng, đảm bảo độ tin cậy nhất quán, độ lặp lại và đo lường chính xác trong ứng dụng của quá trình nung chảy, sản xuất điện, thép và hóa chất.