HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG CEMS-2000A

Hệ thống quan trắc khí thải tự động chủ yếu được áp dụng để giám sát trực tuyến lượng khí thải carbon của các thành phần khí thải CO, CO2, các thông số khí thải (nhiệt độ, áp suất, tốc độ dòng chảy, độ ẩm, hàm lượng oxy) do các nguồn cố định khác nhau phát ra.