HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LSB

Hệ thống quan trắc nước thải tự động là hệ thống được xây dựng để ghi nhận, theo dõi, truyền dữ liệu quản lý từ xa các thông số môi trường nước như pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amonia, TOC, Tổng N, Tổng P, lưu lượng,… nhằm đánh giá chất lượng cũng như lưu lượng xả thải vào nguồn nước của một dự án ra môi trường bên ngoài. Hệ thống quan trắc nước thải tự động do BKCEMS cung cấp đáp ứng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT và Nghị định 08/2022/NĐ-CP.