HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG EXPEC-2000 VOC

Hệ thống quan trắc khí thải tự động FPI EXPEC-2000 VOC dựa trên nguyên tắc của công nghệ sắc ký khí (GC-FID), bao gồm một đầu dò lấy mẫu, vạch gia nhiệt, máy phân tích VOC, bộ tạo không khí tích hợp sẵn và bộ tạo hydro. Nó có khả năng giám sát các hydrocacbon metan/không metan và đặc tính của các hợp chất hữu cơ độc hại.