Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường mới nhất

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường mới nhất là gì? Doanh nghiệp của bạn cần quan tâm Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường nào? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây “Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường mới nhất”. 

I. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường là một tập hợp các quy định, tiêu chuẩn và phương pháp được thiết lập để đo lường, giám sát và đánh giá chất lượng môi trường. Mục tiêu chính của quy định này là bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và các hệ sinh thái.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường thường đề cập đến các yếu tố và chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng môi trường, chẳng hạn như chất lượng không khí, nước, đất, tiếng ồn và phế liệu. Nó bao gồm các quy định liên quan đến thiết bị đo, phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu, phân tích và báo cáo kết quả quan trắc.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường thường được ban hành bởi các cơ quan chức năng, tổ chức quốc tế hoặc các cơ quan quản lý môi trường tại các quốc gia khác nhau. Các quy định này có thể bao gồm các giới hạn giá trị cho các chỉ số môi trường, yêu cầu về tần suất quan trắc, phạm vi đo lường, độ chính xác của thiết bị và quy trình quan trắc.

Việc tuân thủ quy định kỹ thuật quan trắc môi trường quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy trong việc thu thập và phân tích dữ liệu môi trường. Nó cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá tác động môi trường và đưa ra quyết định về quản lý môi trường hiệu quả.

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8 năm 2021.

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT có quy định nội dung mới là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), quan trắc tự động đối với nước mặt và không khí xung quanh. Các nội dung thay đổi liên quan đến công tác quan trắc hiện trường gồm:

– Cụ thể hoá các thông số phải có trong chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ cấp tỉnh:
+ Quan trắc chất lượng không khí xung quanh tối thiểu phải có 06 thông số: Khí tượng, SO2, CO, NO2, TSP, PM10.
+ Quan trắc tiếng ồn, độ rung gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax), mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s2).
+ Quan trắc chất lượng nước mặt tối thiểu phải lựa chọn 09 thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4+, Coliform, lựa chọn Tổng Nitơ hoặc NO3; lựa chọn Tổng Phôtpho hoặc PO43-.
+ Quan trắc chất lượng nước dưới đất tối thiểu phải có 07 thông số: pH, TDS, chỉ số pecmanganat, NH4+, NO3, Fe, As.
+ Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tối thiểu phải có 06 thông số: pH, DO, TSS, NH4+, PO43-, dầu mỡ khoáng; nước biển gần bờ và nước biển xa bờ tối thiểu phải có 04 thông số pH, As, Cd, dầu mỡ khoáng.
Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

– Tăng tần suất quan trắc đối với một số chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ cấp tỉnh. Tần suất quan trắc tiếng ồn, độ rung tối thiểu 06 đợt/năm, tăng 02 đợt. Tần suất quan trắc nước biển ven bờ tối thiểu 06 đợt/năm, tăng 02 đợt. Tần suất quan trắc nước biển xa bờ với tối thiểu 02 đợt/năm, tăng 01 đợt. Tần suất quan trắc chất lượng đất tần tối thiểu 02 đợt/năm, tăng 01 đợt.

– Thay đổi về tỉ lệ mẫu QC của chương trình quan trắc có số lượng từ 30 mẫu trở lên thì số lượng mẫu kiểm soát chất lượng được lấy tại hiện trường đúng bằng 10% tổng lượng mẫu (theo quy định cũ là ≤ 10%)

– Thay đổi về số lượng mẫu QC của một chương trình quan trắc có số lượng dưới 30 mẫu thì tối thiểu phải lấy 01 mẫu lặp hiện trường và 01 mẫu trắng hiện trường hoặc mẫu trắng thiết bị (theo quy định cũ là chương trình quan trắc từ 10 mẫu đến 30 mẫu thì số lượng mẫu QC được sử dụng tối thiểu là 03 mẫu, còn nếu nhỏ hơn 10 mẫu thì lấy tối thiểu là 01 mẫu QC)

– Phải có sổ kho hóa chất thể hiện lượng hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn nhập và xuất để sử dụng, định kỳ thực hiện kiểm kê và theo dõi thời hạn sử dụng của hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn

– Phải có các hồ sơ chứng minh chủ sở hữu thiết bị.

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

III. TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Doanh nghiệp cần quan tâm đến quy định kỹ thuật quan trắc môi trường vì các lý do sau:

 1. Tuân thủ pháp luật: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường thường được đặt ra dựa trên các quy định pháp luật và quy chuẩn liên quan đến bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ các quy định pháp luật và không gây hại cho môi trường.
 2. Bảo vệ hình ảnh và danh tiếng: Công ty quan tâm đến quy định kỹ thuật quan trắc môi trường để bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của mình. Sự tuân thủ tốt các quy định này có thể tạo dựng một hình ảnh tích cực về doanh nghiệp, cho thấy cam kết của họ đối với bảo vệ môi trường và sự chịu trách nhiệm xã hội.
 3. Quản lý rủi ro môi trường: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường giúp doanh nghiệp nhận biết và quản lý các rủi ro môi trường trong quá trình hoạt động. Bằng cách thực hiện các biện pháp quan trắc và giám sát môi trường, doanh nghiệp có thể xác định và giảm thiểu tác động tiềm năng của hoạt động kinh doanh lên môi trường, từ đó giảm thiểu rủi ro pháp lý, tài chính và hình ảnh của công ty.
 4. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác: Ngày nay, nhiều khách hàng và đối tác kinh doanh quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và yêu cầu doanh nghiệp có các chính sách và tiêu chuẩn môi trường rõ ràng. Bằng việc tuân thủ quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, doanh nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác, tạo điểm cạnh tranh và mở rộng cơ hội kinh doanh.
 5. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường giúp đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh không gây hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sống. Việc quan tâm và tuân thủ các quy định này giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo một môi trường sống tốt hơn cho tất cả mọi người.

Tóm lại, doanh nghiệp cần quan tâm đến quy định kỹ thuật quan trắc môi trường để tuân thủ pháp luật, bảo vệ hình ảnh, quản lý rủi ro, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác, và bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống. Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường là một tập hợp các quy định, tiêu chuẩn và phương pháp được thiết lập để đo lường, giám sát và đánh giá chất lượng môi trường. Mục tiêu chính của quy định kỹ thuật quan trắc môi trường này là bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và các hệ sinh thái.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường thường đề cập đến các yếu tố và chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng môi trường, chẳng hạn như chất lượng không khí, nước, đất, tiếng ồn và phế liệu. Nó bao gồm các quy định liên quan đến thiết bị đo, phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu, phân tích và báo cáo kết quả quan trắc.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường thường được ban hành bởi các cơ quan chức năng, tổ chức quốc tế hoặc các cơ quan quản lý môi trường tại các quốc gia khác nhau. Các quy định này có thể bao gồm các giới hạn giá trị cho các chỉ số môi trường, yêu cầu về tần suất quan trắc, phạm vi đo lường, độ chính xác của thiết bị và quy trình quan trắc.

Việc tuân thủ quy định kỹ thuật quan trắc môi trường quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy trong việc thu thập và phân tích dữ liệu môi trường. Nó cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá tác động môi trường và đưa ra quyết định về quản lý môi trường hiệu quả.

IV. ĐƠN VỊ QUAN TRẮC UY TÍN TUÂN THỦ THEO QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT
BKCEMS (Công ty Cổ phần Công nghệ BKCEMS) là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp hệ thống quan trắc môi trường hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và các thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Một số giải pháp quan trắc môi trường tuân thủ theo quy định kỹ thuật quan trắc môi trường mà BKCEMS đang cung cấp: 

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

DỊCH VỤ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về hệ thống quan trắc môi trường hoặc hệ thống quan trắc tự động đáp ứng quy định kỹ thuật quan trắc môi trường hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc môi trường chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc môi trường và hệ thống phần mềm quan trắc tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *