LẮP ĐẶT CEMS CHO CÔNG TY URENCO 10

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 10 tiền thân là Xí nghiệp Xử lý Chất Y tế và Công nghiệp, trực thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, được thành lập ngày 29/05/2002. Sự ra đời của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp 10 đánh dấu một bước phát triển trong thời kỳ đổi mới.

Đứng trước những yêu cầu cấp thiết về thu gom và xử lý chất thải y tế và công nghiệp của thành phố, hơn ai hết môi trường hiểu rõ vấn đề ô nhiễm môi trường từ các nguồn thải từ bệnh viện hay từ các khu đô thị, công nghiệp chế biến xuất khẩu,… nên ngay từ khi thành lập, khẩu hiệu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp 10 đặt ra là “Giảm thiểu – Tái chế – Tái sử dụng – Tuần hoàn” khẩu hiệu đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của CBCNV trong toàn Công ty.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp 10 đã quyết định đầu tư hạng mục thiết bị Quan trắc khí thải tự động và BKCEMS TECHNOLOGY đã được lựa chọn là nhà thầu thực hiện hạng mục này.

  • Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi tổng, SO2, NOx, CO, O2 dư.
  • Hạng mục thi công: Hệ thống quan trắc khí thải tự động.
  • Hệ thống thiết bị: Model CEMS-2000.Máy phân tích khí thải trực tuyến CEMS - 2000
  • Bộ phận phân tích khí thải đa thông số-CEMS-2000

o bụi

  • Thiết bị đo bụi – LDM-100D

Thiết bị đo lưu lượng,nhiệt độ,áp suất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *