Kiểm định quan trắc và Hiệu chuẩn quan trắc

1. Kiểm định quan trắc là gì?

Luật đo lường định nghĩa Kiểm định quan trắc là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận phương tiện đo đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Trước khi Luật đo lường và các văn bản dưới luật ra đời thay thế cho Pháp lệnh đo lường của Hội đồng nhà nước số 43-LCT/HĐNN8, thì định nghĩa kiểm định quan trắc Nhà nước, theo Pháp lệnh này, là việc xác định và chứng nhận của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước về tính năng đo lường và sự hợp pháp của phương tiện đo lường theo quy trình kiểm định được quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam. Nội dung quy định các phương tiện đo là:

1- Phương tiện đo lường có liên quan đến việc xác định lượng hàng hoá khi mua bán, giao nhận;

2- Phương tiện đo lường có liên quan đến việc bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ và môi trường;

3- Phương tiện đo lường có liên quan đến việc giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác của Nhà nước.

Danh mục cụ thể phương tiện đo lường phải được kiểm định Nhà nước và chu kỳ kiểm định các phương tiện đo lường này do Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng quy định.

Hiện tại, danh mục đo lường được quy định trong Thông tư 23/2013/TT-BKHCN. Như vậy các dạnh mục thiết bị này được coi như là thuộc về thiết bị nhóm 2. Nhóm 2 bao gồm các thiết bị dùng để thực hiện các phép đo, được thực hiện để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác.

2. Hiệu chuẩn quan trắc là gì?

Theo Luật đo lường, hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Các phương tiện đo nhóm 1 là các phương tiện đo được sử dụng để đo, trong đó các phép đo này được thực hiện trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác (nhóm 1).

Cũng theo Luật đo lường, chuẩn công tác dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 phải được hiệu chuẩn bắt buộc. Tuy nhiên, chuẩn chính, chuẩn công tác không dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 và các phương tiện đo nhóm 1 được hiệu chuẩn tự nguyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan.

image 20180713080920 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *