Đảm bảo Chất lượng của Quan trắc tự động theo QAL1,2,3

Các nhà máy công nghiệp lớn bắt buộc phải có và duy trì quy trình Quan trắc tự động hiệu quả. Để chỉ ra rằng các quy trình của họ có hiệu quả và hệ thống quan trắc tự động đối với khí thải của họ đáp ứng các tiêu chí bắt buộc, các Tiêu chuẩn EN được soạn thảo cẩn thận để đảm bảo chất lượng cao của các hệ thống giám sát tự động được lắp đặt cố định (AMS). Trong bài viết này, BKCEMS sẽ thảo luận về bốn giai đoạn của BS EN 14181 (2014): QAL1, QAL2, QAL3 và AST (Kiểm tra giám sát hàng năm).

1. Kiểm định chất lượng của hệ thống quan trắc tự động khí thải (CEMS) đảm bảo an toàn và khí thải sạch

Chúng ta đã thảo luận những kiến ​​thức cơ bản về giám sát phát thải trong môi trường công nghiệp và những nội dung bao gồm trong quy trình giám sát. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét bên trong các nhà máy công nghiệp, khi chúng ta thảo luận về việc đảm bảo chất lượng của các hệ thống quan trắc tự động. Nói cách khác, chúng ta sẽ tập trung vào tiêu chuẩn EN 14181 , được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004 và được cập nhật lại vào năm 2014 để đảm bảo rằng các nhà máy đốt lớn và đốt rác thải đáp ứng các tiêu chí bắt buộc theo quy định của pháp luật. Về bản chất, EN 14181 đặt ra các tiêu chí chất lượng cho thiết bị đo lường được lắp đặt cố định tại các nhà máy công nghiệp.

Việc đảm bảo chất lượng của Hệ thống quan trắc tự động đối với khí thải (CEMS) được chia thành bốn Cấp độ đảm bảo chất lượng: QAL1, QAL2, QAL3 và AST.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn ở từng cấp độ đối với quan trắc tự động

quan trắc tự động

QAL1 – Đảm bảo chất lượng cấp 1 – Kiểm tra quy trình đo

QAL1 – yêu cầu các thiết bị phải được chứng minh là phù hợp với mục đích dựa trên bộ quy trình tại phòng thí nghiệm và hiện trường, như được quy định trong Tiêu  chuẩn EU EN 15267 . Việc kiểm tra phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn EN ISO/IEC 17025 (chẳng hạn như TUV hoặc SIRA / CSA) bởi một cơ quan quốc gia.

QAL1 nhằm mục đích tìm hiểu xem thiết bị đo lường được lựa chọn cho nhà máy có đủ hiệu quả và đáp ứng không chỉ các tiêu chí pháp lý bắt buộc mà còn đáp ứng nhu cầu của nhà điều hành ngành hay không. Điều này bao gồm chính hệ thống phân tích (chẳng hạn như FTIR ), cũng như hệ thống phân phối mẫu và điều hòa mẫu (đầu dò mẫu, đường dẫn mẫu, v.v.), vì vậy đây là đánh giá về một hệ thống đo lường hoàn chỉnh.

Chứng chỉ QAL1 giống như giấy phép lái xe của một hệ thống đo lường: một khi hệ thống đã được chứng minh là có thể chấp nhận được, hệ thống đó sẽ được cấp chứng chỉ QAL1 bởi SIRA (đối với MCERTS ở Vương quốc Anh) và/hoặc UBA/TÜV dựa trên người thực hiện việc thực hiện thử nghiệm, đối với hệ thống đã trải qua thử nghiệm hiệu suất trong phòng thí nghiệm và hiện trường. Các bộ phận tạo nên hệ thống đo lường được chứng nhận được nêu trong chứng chỉ QAL và/hoặc Chứng chỉ MCERTS.

Phạm vi của chứng nhận QAL1 cũng được thể hiện. Ví dụ: dưới đây là tuyên bố điển hình được lấy từ chứng chỉ MCERTS xác định phạm vi và/hoặc các giới hạn của chứng nhận QAL.

“Trên cơ sở đánh giá và phạm vi cần thiết để tuân thủ Chỉ thị của EU, thiết bị này được coi là phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng đốt rác thải và nhà máy đốt than lớn. CEM này đã được chứng minh là phù hợp với nhiệm vụ đo lường của nó (thông số và thành phần của khí thải) bằng cách sử dụng quy trình QAL1 được quy định trong EN14181, cho các ứng dụng IED Chương III và IED Chương IV cho các phạm vi được chỉ định. Phạm vi được chứng nhận thấp nhất cho mỗi thiết bị xác định và không được lớn hơn 1,5 lần giá trị giới hạn phát thải trung bình hàng ngày (ELV) đối với các ứng dụng IED Chương IV và không quá 2,5 lần ELV đối với IED Chương III và các loại ứng dụng khác”.

Khi đánh giá chứng chỉ QAL, một tham số chính mà bạn cần xem xét là phạm vi được chứng nhận của hệ thống được đề cập, so với giá trị giới hạn phát thải hàng ngày (ELV) của ứng dụng dự định. Chỉ vì một hệ thống có QAL1, điều đó không có nghĩa là nó phù hợp với quy trình.

QAL2 – Đảm bảo chất lượng Cấp độ 2 – Cài đặt

Nếu QAL1 là giấy phép lái xe, QAL2 có thể được coi là kiểm tra định kỳ phương tiện. Các yêu cầu của QAL2 bao gồm việc hiệu chuẩn CEMS/AMS theo các phương pháp phân tích được phê duyệt trên toàn quốc do một tổ chức thử nghiệm được một cơ quan quốc gia công nhận theo EN ISO/IEC 17025 (và MCERTS ở Vương quốc Anh) áp dụng.

Giai đoạn đảm bảo chất lượng này quy định các quy trình để đảm bảo rằng hệ thống giám sát phát thải liên tục đã được lắp đặt chính xác, được hiệu chỉnh bằng phép đo so sánh và được xác minh độc lập.

Quy trình QAL2 bao gồm các bước sau:

 1. Cài đặt AMS
 2. (Các) thử nghiệm chức năng của AMS
 3. Các phép đo song song với SRM cho từng thông số (như được xác định trong Giấy phép Môi trường của địa điểm)
 4. Đánh giá dữ liệu
 5. Tính toán độ biến thiên của các giá trị đo AMS
 6. Kiểm tra độ biến thiên của các giá trị đo được AMS và tính hợp lệ của hàm hiệu chuẩn
 7. Báo cáo
 8. Nhập (các) hệ số hiệu chuẩn QAL2

Theo EN14181, các điểm 3, 4, 5, 6 & 7 thường được thực hiện bởi phòng thí nghiệm được công nhận. Phòng thí nghiệm thực hiện các phép đo với SRM phải được công nhận cho nhiệm vụ này theo EN ISO/IEC 17025 hoặc phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trực tiếp. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc đánh giá mang tính độc lập với nhà sản xuất/nhà cung cấp, để người dùng cuối có thể yên tâm về việc hệ thống có đáp ứng QAL2 hay không .

Thông thường, các thử nghiệm QAL2 được thực hiện 5 năm một lần (như được xác định trong giấy phép môi trường của địa điểm). Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chỉ ra rằng nếu có bất kỳ thay đổi lớn nào được thực hiện đối với nhà máy hoặc quá trình được đo có thể ảnh hưởng đến lượng phát thải (cả tích cực và tiêu cực) hoặc khả năng của CEMS trong việc đo lường một thông số, thì người vận hành phải có AMS đã đánh giá và tiến hành đánh giá QAL2 khác. Ví dụ, một thay đổi lớn có thể có nghĩa là thay đổi loại nhiên liệu, thay đổi quy trình đốt cháy hoặc đốt cháy, hoặc bất kỳ điều gì có thể thay đổi hoàn toàn lượng khí thải.

QAL3 – Đảm bảo chất lượng cấp độ 3 – Quan trắc tự động 

QAL3 đề cập đến việc quan trắc tự động CEMS giữa các lần kiểm tra QAL2. Người vận hành được yêu cầu phải theo dõi sự ổn định và hiệu suất của hệ thống giám sát của họ.

EN 14181 khuyến nghị người vận hành nhà máy nên bắt đầu thu thập dữ liệu về QAL3 ngay sau khi CEMS được lắp đặt và vận hành. Điều này đảm bảo rằng có đủ thông tin được báo cáo về hiệu suất và chức năng của hệ thống giám sát, đồng thời giúp giảm khả năng hệ thống đo lường không đáp ứng các yêu cầu như quy định trong QAL2. Giai đoạn này thường kéo dài khoảng 3 tháng, mặc dù trên các quy trình rất ổn định với hệ thống hoạt động tốt, khoảng thời gian này thường giảm đi.

Với giám sát QAL3, các nhà máy công nghiệp có thể phát hiện bất kỳ sai lệch nào ở mức 0/nhịp và chỉ ra liệu hệ thống có cần bảo trì hay không.

AST – Kiểm tra giám sát hàng năm

Kiểm tra giám sát hàng năm rất giống với kiểm tra QAL2 nhưng được thực hiện ở quy mô nhỏ hơn. Các thử nghiệm mini-QAL2 này là các thử nghiệm chức năng trong phòng thí nghiệm nhằm vạch ra hiệu suất của CEMS.

Mục đích của chúng là xác minh tính hợp lệ liên tục của chức năng hiệu chuẩn, đồng thời các yêu cầu và trách nhiệm thực hiện các bài kiểm tra AST cũng giống như đối với QAL2.

AST bao gồm các mục sau:

 1. kiểm tra chức năng của AMS
 2. các phép đo song song với SRM
 3. đánh giá dữ liệu
 4. tính toán độ biến thiên của các giá trị đo AMS
 5. kiểm tra độ biến thiên của các giá trị đo được AMS và tính hợp lệ của hàm hiệu chuẩn
 6. Báo cáo

Lưu ý 1: Các điểm 2, 3, 4, 5 & 6 thường được thực hiện bởi phòng thí nghiệm được công nhận. Phòng thí nghiệm thực hiện các phép đo với SRM phải được công nhận cho nhiệm vụ này theo EN ISO/IEC 17025 hoặc phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trực tiếp. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc đánh giá độc lập với nhà sản xuất/nhà cung cấp, để người dùng cuối có thể yên tâm về việc liệu hệ thống có đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong EN14181 đối với Kiểm tra giám sát hàng năm hay không.

Lưu ý 2: Nếu AMS không đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất được nêu trong EN14181 cho Kiểm tra giám sát hàng năm thì phải thực hiện lại QAL2 đầy đủ trừ khi có hướng dẫn khác của cơ quan quản lý địa phương cấp giấy phép địa điểm.

Vai trò và Trách nhiệm trong quan trắc tự động đối với khí thải để Đảm bảo Chất lượng

Người vận hành nhà máy công nghiệp chịu trách nhiệm về chức năng và tình trạng hoạt động tốt của hệ thống giám sát khí thải của họ. Hơn nữa, họ có nghĩa vụ liên lạc với chính quyền và cung cấp cho họ tất cả các tài liệu cần thiết.

Vì QAL1, QAL2, AST và QAL3 yêu cầu sự hợp tác liền mạch của một số bên khác nhau, nên việc làm rõ vai trò và nhiệm vụ của từng bên liên quan trong các quy trình có thể có ích:

Nhà cung cấp và sản xuất quan trắc tự động CEMS

 • Chứng chỉ QAL1 cho quan trắc tự động CEMS
 • Lắp đặt CEMS phù hợp và an toàn
 • Hợp tác với người vận hành nhà máy trước các thử nghiệm QAL2 và AST (và trong khi, nếu cần)

Phòng thí nghiệm thử nghiệm:

 • Duy trì các Phương pháp Tham chiếu Tiêu chuẩn được công nhận cho QAL2 và AST.
 • Kiểm tra chức năng (QAL2 và AST): lấy mẫu hoặc kiểm tra kết quả kiểm tra của các bên khác

Lưu ý 3: Các thử nghiệm chức năng có thể được thực hiện bởi nhà sản xuất/nhà cung cấp/Nhà tích hợp hệ thống. Phòng Thử nghiệm có trách nhiệm đảm bảo rằng các thử nghiệm đó được thực hiện một cách chính xác.

Nhà máy công nghiệp/Người vận hành quy trình:

 • Báo cáo QAL2, QAL3 & AST cho cơ quan quản lý và chính quyền địa phương
 • Thực hiện QAL3

Cơ quan quản lý / Cơ quan phát thải địa phương

 • Đánh giá sự tuân thủ của nhà điều hành
 • Đánh giá phòng thử nghiệm
 • Cung cấp hướng dẫn về EN 14181

Việc diễn giải các Chỉ thị và luật về quan trắc tự động đối với khí thải thường là một thủ tục phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của nhiều nhà điều hành và các bên liên quan. Tuy nhiên, nguyên tắc đằng sau tất cả là đảm bảo an toàn tốt hơn và khuôn khổ rõ ràng cho việc giám sát khí thải. Với khuôn khổ EN 14181 chung, chúng ta có thể chắc chắn rằng các nhà máy công nghiệp đang thực hiện công việc của mình và đang quan tâm đến lượng khí thải cũng như chất lượng không khí cho tất cả chúng ta.

2. Sử dụng quan trắc tự động đối với khí thải tại BKCEMS

BKCEMS (Công ty Cổ phần Công nghệ BKCEMS) là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp quan trắc tự động hàng đầu tại Việt Nam cùng dịch vụ hiệu chuẩn hệ thống quan trắc. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và các thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

quan trắc tự động

Quy trình cung cấp giải pháp quan trắc tự động của BKCEMS

Đánh giá yêu cầu của khách hàng

Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để tìm hiểu và đánh giá yêu cầu của họ về việc cung cấp giải pháp quan trắc tự động và dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì. Chúng tôi sẽ tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng.

Thiết kế giải pháp

Sau khi hoàn tất việc đánh giá yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế giải pháp quan trắc tự động và dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và thiết bị hiện đại nhất để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của hệ thống.

Lắp đặt và vận hành hệ thống

Sau khi hoàn tất thiết kế, chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc tự động và dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện việc này một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và an toàn.

Bảo trì và sửa chữa

Hệ thống quan trắc tự động là một công nghệ rất nhạy cảm, do đó việc bảo trì và sửa chữa thường xuyên là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ bảo trì và sửa chữa hệ thống quan trắc tự động để đảm bảo hoạt động ổn định và tin cậy của hệ thống.

hiệu chuẩn

Các sản phẩm và dịch vụ của BKCEMS

Hệ thống quan trắc tự động

Hệ thống giám sát môi trường tự động là một giải pháp đầy đủ cho việc quan trắc môi trường. Nó bao gồm các thiết bị quan trắc, hệ thống thu thập dữ liệu, máy tính trung tâm và các phần mềm phân tích dữ liệu. Hệ thống này có thể đo lường các thông số như chất lượng không khí, nước, đất, tiếng ồn và ánh sáng.

Thiết bị đo lường

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường môi trường đa dạng, bao gồm máy đo khí, máy đo âm thanh, máy đo độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng. Các thiết bị này được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và có tính chính xác cao.

Dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị quan trắc môi trường. Chúng tôi sử dụng các phương pháp kiểm tra và hiệu chuẩn tiên tiến nhất để đảm bảo tính chính xác của thiết bị.

Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì

Hệ thống quan trắc tự động là một công nghệ rất nhạy cảm và yêu cầu việc bảo trì và sửa chữa thường xuyên. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ và bảo trì hệ thống quan trắc tự động. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các dịch vụ này một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và an toàn.

hiệu chuẩn

DỊCH VỤ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về quan trắc tự động hoặc hệ thống quan trắc khí thải tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc tự động chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc tự động và hệ thống phần mềm quan trắc tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *