Cảm biến quan trắc nước thải đo TSS – Model: SS860-03

Hệ thống quan trắc nước thải tự động là hệ thống được xây dựng để ghi nhận, theo dõi, truyền dữ liệu quản lý từ xa các thông số môi trường nước như pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amonia, TOC, Tổng N, Tổng P, lưu lượng,… nhằm đánh giá chất lượng cũng như lưu lượng xả thải vào nguồn nước của một dự án ra môi trường bên ngoài. Thiết bị quan trắc nước thải đo TSS là một trong những thành phần quan trọng của hệ thống.