1 số trung tâm quan trắc môi trường miền trung

Các trung tâm quan trắc môi trường miền trung & Tây Nguyên là những đơn vị tiên phong và có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. 

1. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

Trung tâm quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1310/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, theo sự thay đổi cơ cấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm được sắp xếp thực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 3861/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Với vị trí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường có chức năng hoạt động theo nhiệm vụ chính trị được giao và dịch vụ, tư vấn với một số nội dung chính:

 • Trung tâm quan trắc môi trường thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia theo các thành phần môi trường gồm: chương trình quan trắc môi trường sông và hồ liên tỉnh, biển, vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực có tính chất liên vùng, liên tỉnh, môi trường xuyên biên giới và môi trường tại các vùng có tính đặc thù trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;

 • Trung tâm quan trắc môi trường phối hợp xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về quan trắc môi trường trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và phối hợp, tham gia xây dựng trên phạm vi cả nước.

 • Trung tâm quan trắc môi trường tham gia xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, mạng diện rộng để thu thập, quản lý, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường từ các trạm quan trắc môi trường tự động và các trạm quan trắc môi trường quốc gia, địa phương và các bộ, ngành

 • Trung tâm quan trắc môi trường phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường; tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng và xu thế, diễn biến chất lượng môi trường nước trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;

 • Trung tâm quan trắc môi trường tham gia các mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường, diễn đàn hợp tác về môi trường khu vực và quốc tế;

 • Trung tâm quan trắc môi trường phối hợp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật về quan trắc môi trường; tham gia hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hoạt động quan trắc môi trường

 • Trung tâm quan trắc môi trường phối hợp, tham gia thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của các tổ chức trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

*Chứng nhận năng lực của Trung tâm quan trắc môi trường:

 • Điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mang số hiệu: VIMCERTS 244 theo Quyết định số 1328/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm đạt chuẩn duy trì theo hệ thống chất lượng ISO 17025: 2017 và được cấp chứng chỉ VILAS 1244.

trung tâm quan trắc môi trường

2. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi (tên đầy đủ là Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi) là đơn vị sự nghiệp công lập, được Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi giao quyền tự chủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mổ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của nhà nước. 

Trung tâm quan trắc môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên & Môi trường về tổ chức và hoạt động, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền. 

trung tâm quan trắc môi trường

3. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUẢNG NAM

Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam hay tên đầy đủ là Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam. Nhiệm vụ chính:

 • (1). Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải…), môi trường không khí, vi khí hậu, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn;
 • (2). Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • (3). Tổng hợp, phân tích hiện trạng môi trường và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường;
 • (4). Tham gia giám sát môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường;
 • (5). Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường;
 • (6). Tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án về môi trường;
 • (7). Phối hợp các các cơ quan chức năng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường;
 • (8). Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường;
 • (9). Tổ chức thu phí và lệ phí các hoạt động về lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;
 • (10). Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
 • (11). Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành của nhà nước;
 • (12). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh giao.

trung tâm quan trắc môi trường

4. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ

Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị hay tên đầy đủ là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của Pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

 • (1). Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tài nguyên nước, khoáng sản và các quy hoạch ngành liên quan nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường.
 • (2). Tổ chức thực hiện quan trắc, theo dõi diễn biến tài nguyên và môi trường hàng năm theo mạng lưới quan trắc của tỉnh; Quan trắc theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh.
 • (3). Điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, phân loại nguồn thải; điều tra, xử lý các tai biến, sự cố và ô nhiễm môi trường; điều tra, đánh giá hiện trạng, chất lượng và trữ lượng tài nguyên đất, nước và khoáng sản.
 • (4). Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường, tai biến, sự cố môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học;
 • (5). Xây dựng, cập nhật và cung cấp cơ sở dữ liệu về môi trường, biến đổi khí hậu, đa dang sinh học trên địa bàn tỉnh; xây dựng các bản đồ chuyên đề về tài nguyên và môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về tin học môi trường và GIS phục vụ nghiên cứu và quản lý tài nguyên môi trường.
 • (6). Lập và triển khai các đề án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đề án cải tạo phục hồi môi trường; các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực môi trường.
 • (7). Tư vấn khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình xử lý môi trường; thi công, giám sát thi công; cung cấp vật tư, thiết bị; lắp đặt và vận hành các công trình xử lý môi trường. Tư vấn lập hồ sơ; tiến hành khảo sát, thăm dò, thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công cho các dự án trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước.
 • (8). Tổ chức tập huấn nghiệp vụ; đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Tham gia các hoạt động thẩm định, tư vấn kỹ thuật, đánh giá, giám định công nghệ liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 • (9). Quản lý và vận hành Phòng thí nghiệm, Trạm quan trắc được giao.
 • (10). Hợp tác quốc tế và trong nước về lĩnh vực quan trắc tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
 • (11). Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, biên chế, người làm việc của Trung tâm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
 • (12). Thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, báo cáo theo quy định.
 • (13). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

trung tâm quan trắc môi trường

5. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HUẾ

Trong năm 2021, bên cạnh thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ được giao để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Trung tâm quan trắc môi trường hay tên đầy đủ là Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đẩy mạnh công tác tham mưu, hướng dẫn, thực hiện việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (thay thế Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường). Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn thực thi các lĩnh vực liên quan đến quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

trung tâm quan trắc môi trường

6. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH

Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh hay tên đầy đủ là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường,thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của Pháp luật. Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn thực thi các lĩnh vực liên quan đến quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 

trung tâm quan trắc môi trường

DỊCH VỤ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc môi trường tự động hoặc hệ thống quan trắc khí thải tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc môi trường chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc môi trường và hệ thống phần mềm quan trắc tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *