1 số trung tâm quan trắc môi trường miền nam

Các trung tâm quan trắc môi trường miền nam là những đơn vị tiên phong và có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. 

1. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

 • Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 1311/QĐ-BTNMT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng quan trắc môi trường, đánh giá chất lượng môi trường và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật trên phạm vi địa bàn 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh.
 • Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 3962/QĐ-BTNMT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam, trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, có chức năng quan trắc môi trường, đánh giá chất lượng môi trường, đánh giá thông tin dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị môi trường trên phạm vi địa bàn 19 tỉnh, thành phố: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Trung tâm quan trắc môi trường miền nam là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

trung tâm quan trắc môi trường

2. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Trung tâm quan trắc môi trường Bình Dương hay còn gọi là Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là BREM) là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định thành lập số 4715/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ 01/5/2008.

Trung tâm quan trắc môi trường có chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

(1) Hoạt động Quan trắc và phân tích của trung tâm quan trắc môi trường

 • Quan trắc nước mặt, nước dưới đất, trầm tích đáy, không khí và đất.
 • Giám định môi trường phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
 • Đo đạc, lấy mẫu, phân tích thành phần môi trường: Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, chất thải, đất, chất thải nguy hại, khí thải, không khí xung quanh…
 • Đo đạc môi trường lao động và lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động.

(2) Hoạt động Tư vấn và nghiên cứu khoa học của trung tâm quan trắc môi trường

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lập báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; hồ sơ đăng ký môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; báo cáo quan trắc môi trường lao động.
 • Lập hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất).
 • Lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
 • Lập phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất; phương án, biện pháp cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố theo quy định của pháp luật…
 • Thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện các đề án, nhiệm vụ , các đề tài nghiên cứu Khoa học trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, phục vụ công tác quản lý Nhà nước.
 • Tư vấn, tổ chức thực hiện các họat động truyền thông về tài nguyên môi trường.
 • Lập hồ sơ vay vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường để đầu tư cho môi trường.

(3) Hoạt động Kỹ thuật, công nghệ của trung tâm quan trắc môi trường

 • Thực hiện hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị quan trắc tự động.
 • Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ các công trình xử lý; quan trắc, giám sát nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước mặt, nước dưới đất, không khí, khí tượng, thuỷ văn.
 • Thực hiện khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm, dò khoáng sản, khoan giếng, trám lấp giếng,…

trung tâm quan trắc môi trường

3. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Trung tâm quan trắc môi trường Cần Thơ (Hay còn gọi là Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Cần Thơ) là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường, có chức năng tổ chức cung ứng các dịch vụ quan trắc tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật. Nhiệm vụ chính của trung tâm quan trắc môi trường Cần Thơ như sau:

 • Trung tâm quan trắc môi trường Cần Thơ tham gia tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án về môi trường.
 • Phối hợp với các phòng chức năng và Chi cục Bảo vệ Môi trường giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường. Xây dựng theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tại thành phố Cần Thơ.
 • Trung tâm quan trắc môi trường Cần Thơ tổ chức thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường theo nội dung chương trình được phê duyệt hoặc theo đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân; và qui hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố
 • Thực hiện việc điều tra, thống kê, giám sát, dự báo diễn biến các nguồn thải, loại chất thải và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, Trung tâm quan trắc môi trường Cần Thơ phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường đề xuất các biện pháp xử lý tình hình biến động môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và sự cố môi trường
 • Quản lý, xử lý và cung cấp số liệu giám sát tài nguyên môi trường phục vụ cho công tác quản lý và lập kế hoạch phát triển địa phương. Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Cần Thơ hàng năm
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện công tác bảo tồn và khai thác bền vững đa dạng sinh học.
 • Hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước, Thanh Tra Sở và các tổ chức tư nhân thu và phân tích mẫu chất lượng môi trường.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về quan trắc môi trường và xử lý chất thải cho các đơn vị có nhu cầu. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp thẩm quyền giao.
 • Tham gia nghiên cứu, thiết kế, thẩm định và quản lý hệ thống xử lý ô nhiễm. Tư vấn dịch vụ về bảo vệ môi trường; xác định tải lượng ô nhiễm cho cá nhân và doanh nghiệp
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường kinh tế xã hội
 • Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm theo phân cấp và quy định của pháp luật.
 • Trung tâm quan trắc môi trường Cần Thơ sẽ thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

trung tâm quan trắc môi trường

4. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trung tâm quan trắc môi trường Bà Rịa Vũng Tàu (hay còn gọi là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiền thân là Trạm giám sát môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập năm 2001 và đến tháng 12 năm 2016, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo địnhsố 3438/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm hoạt động với chức năng, nhiệm vụ chính: Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch quan trắc môi trường thường xuyên và đột xuất trên đất liền, biển, đảo thuộc địa bàn tỉnh; Tổ chức giám định về môi trường theo yêu cầu của các ngành, các cấp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh; Tiếp nhận, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; phổ biến thông tin, số liệu quan trắc môi trường cho cộng đồng.

Các chứng nhận Trung tâm quan trắc môi trường Bà Rịa Vũng Tàu được công nhận bao gồm:

 • Vimcerts 011 – Về đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp.
 • Vilas 149 – công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 do Văn phòng công nhận chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp
 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do tổ chức URS cấp.

Trung tâm quan trắc môi trường Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều kỹ sư, nhân viên được đào tạo chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Trung tâm quan trắc môi trường Bà Rịa Vũng Tàu được trang bị hiện đại, cập nhật đầy đủ các tài liệu, tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

trung tâm quan trắc môi trường

5. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG AN GIANG

Trung tâm quan trắc môi trường An Giang (Hay còn gọi là Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh An Giang) (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Trung tâm quan trắc môi trường An Giang có chức năng thực hiện các công việc về tư vấn dịch vụ lĩnh vực quan trắc và kỹ thuật tài nguyên môi trường.

trung tâm quan trắc môi trường

DỊCH VỤ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc môi trường tự động hoặc hệ thống quan trắc khí thải tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc môi trường chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc môi trường và hệ thống phần mềm quan trắc tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *